Standardvilkår

Introduktion til Standardvilkårene
Shortcuts
1

Introduktion til Standardvilkårene

1.1 Disse Standardvilkår (”Standardvilkår”) er Risikas standardvilkår og gælder for abonnementsaftaler mellem Risika og virksomheden (”Kunden"), der indgår aftale om abonnement til Risikas services.

1.2 Ved Risikas services forstås de produkter og tjenester (”Services”), som fremgår af Risikas hjemmeside (”Hjemmesiden”).

1.3 På Hjemmesiden er der en oversigt over abonnementstyper og add-on moduler. Nogle funktioner, tjenester og add-on moduler kan have særskilte betingelser som skal accepteres ved siden af Standardvilkårene.

1.4 Risikas Services ydes kun til virksomheder.

2

Aftaleindgåelse

2.1 Aftaleindgåelse finder sted ved, at Kunden bestiller en eller flere Services (opfordring til tilbud), hvorefter Risika sender et tilbud til underskrift hos Kunden.

2.2 Ved Kundens underskrift og Risikas efterfølgende modtagelse heraf, betragtes aftalen (”Aftalen”) som indgået.

2.3 En gratis prøveperiode / Proof of Concept ("prøveperiode") indledes, når en virksomhed/person (“tester”)  anmoder om aktivering af en prøveperiode på risika.com. Den gratis prøveperiode indgås for den periode, der er angivet i aktiverings meddelelsen, og tester accepterer disse generelle vilkår & Risika’ privatlivspolitik om beskyttelse af personlige oplysninger som en integreret del af den gennemførte prøveperiode, herunder den databehandling, der for Risika er nødvendig for at gennemføre den gratis prøveperiode.

3

Aftalens varighed og opsigelse

3.1 Aftalen gælder fra det tidspunkt, hvor den er indgået og i det tidsrum, der fremgår af tilbuddet fra Risika (”Aftaleperioden”).

3.2. Aftalen forlænges automatisk med en tilsvarende periode, som Aftaleperioden, medmindre den gyldigt opsiges af Risika eller Kunden i overensstemmelse med nedenstående punkter.

3.3 Kunden kan opsige Aftalen eller nedgradere de Services, der er en del af Aftalen ved skriftlig henvendelse til Risika via e-mail til contact@risika.dk med en (1) måneds varsel til udgangen af Aftaleperioden.

Eksempel: Hvis Aftaleperioden er et (1) år med start 1. marts 2022, vil en opsigelse først kunne tage effekt pr. 1. marts 2023. Det er ligeledes et krav, at opsigelsen kommunikeres skriftligt til Risika inden 1. februar 2023.

3.4 Risika kan gennem skriftlig meddelelse til Kunden opsige Aftalen med seks (6) måneders varsel til udgangen af Aftaleperioden.

3.5 Risika kan gennem skriftlig meddelelse til Kunden, opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, uden forpligtelse, hvis (i) Kunden overtræder bestemmelserne i Aftalen, eller (ii) Kunden ophører med at eksistere.

3.6 Hvis den sidste dag for opsigelse i medfør af ovenstående punkter falder på en helligdag, en lørdag, en søndag, Grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber opsigelsesfristen den følgende hverdag.

4

Betalingsbetingelser

4.1 Fakturering finder sted på tidspunktet for indgåelsen af Aftalen og omfatter hele Aftaleperioden, som fremgår af Aftalen. Proceduren gentages automatisk en måned før den aftalte periode udløber, medmindre Aftalen forinden er opsagt eller andet er specifikt aftalt med Kunden.

4.2 Betalingsbetingelserne er netto plus otte (8) dage fra fakturadatoen, medmindre andet specifikt fremgår af Aftalen.

4.3 Hvis Kunden ikke betaler til tiden, bliver en påmindelse sendt ud syv (7) dage efter fakturaens forfaldsdato. Ved fortsat manglende betaling, bliver der sendt en rykker ud ti (10) dage senere med et rykkergebyr på DKK 150,00. Hvis betalingen stadig ikke er blevet modtaget syv (7) dage efter rykkeren, bliver Kundens adgang til dennes Services blokeret øjeblikkeligt. Adgang til de pågældende Services bliver genoprettet efter modtagelse af betaling, medmindre Risika har valgt at opsige Aftalen efter punkt 3.6.

4.4 Alle fakturaer og meddelelser bliver sendt til Kunden via e-mail til den e-mailadresse, som Kunden har angivet i Aftalen. Faktura og påmindelser anses for leveret så snart de er blevet sendt af Risika.

4.5 Prisforhøjelse finder ikke sted i Aftaleperioden. Alle priser er uden moms.

5

Licensvilkår

5.1 Kunden opnår en ikke-eksklusiv, abonnementsbaseret adgang til brug af Risikas Services, som valgt i Aftalen.

5.2 Aftalen giver Kunden mulighed for at adgang til de valgte Services for det specifikke antal brugere, som er angivet i Aftalen. Hvis Kunden tilvælger yderligere kapacitet, funktionalitet eller add-on moduler, bliver Aftalen automatisk opdateret. Kunden accepterer at prisen vil stige i overensstemmelse hermed.

5.3 Retten til brug af Risikas Services gælder udelukkende Kunden og Risikas Services må dermed ikke benyttes af andre end Kunden foruden særskilt aftale.

5.4 Risika har ret til at opdatere og forbedre sine Services løbende. Risika har også ret til at ændre sammensætningen og indholdet af sine Services, så længe det ikke forringer Kundens produkt. Disse opdateringer, forbedringer og ændringer kan foretages med eller uden varsel. Væsentlige ændringer vil blive annonceret via e-mail.

6

Databeskyttelse

6.1 Kundens medarbejderes personoplysninger bliver opbevaret og behandlet i overensstemmelse med Risikas privatlivspolitik, som kan findes her: https://risika.com/da/privatslivspolitik . Der henvises særligt til afsnittet om ”Kundeforhold”, som relaterer sig til de behandlingsaktiviteter, der er nødvendige til opretholdelsen af Aftalen.

6.2 Kunden og Risika er hver især dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, der finder sted ved brugen af Risikas Services. Der skal dermed ikke indgås en databehandleraftale mellem Kunden og Risika, medmindre andet specifikt aftales på baggrund af indholdet af en særaftale mellem Kunden og Risika, som måtte være omfattet af artikel 26 (fælles dataansvar) eller 28 (databehandleraftale) i GDPR.

7

Driftsstabilitet

7.1 Risika stræber efter maksimal stabilitet, men Risika er ikke ansvarlig for sammenbrud eller afbrydelser af drift, herunder driftsforstyrrelse forårsaget af omstændigheder udenfor Risikas kontrol. Dette omfatter blandt andet strømafbrydelser, udstyrsfejl, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Risika frasiger sig ethvert ansvar, enhver garanti, ethvert krav eller lignende, uanset om de er direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af sammenbrud eller forstyrrelse, tilstræber Risika at genoprette normal drift så hurtigt som muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil hovedsageligt ske i tidsrummet 21.00 – 6.00 CET. Hvis det bliver nødvendigt at standse adgangen til Risikas Services uden for den angivne tid, bliver dette kommunikeret i forvejen, såfremt det er muligt.

9

Immaterielle Rettigheder

9.1 Risika har med Kundens forudgående accept ret til at bruge Kundens varemærke, herunder brug af logo på Risikas Hjemmeside og i andre markedsføringsrelaterede aktiviteter omhandlende Risikas Services, forudsat at sådant brug er i overensstemmelse med god forretningspraksis.

9.2 Risikas Services er beskyttet af ophavsretten, som tilhører Risika. Kunden er uberettiget til at fjerne, ændre eller destruere nogen form for angivelse om ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, som er placeret i Risikas Services eller udgør en integreret del af disse. Kunden skal underrette Risika ved enhver form for aktuel eller potentiel krænkelse af Risikas rettigheder eller uautoriseret brug af Risikas Services, som Kunden bliver opmærksom på.

9.3 Der er ingen overførsel af rettigheder til Kunden, der alene opnår licensret på de aftalte betingelser, jf. punkt 5. Licensretten omfatter Kundens almindelige anvendelse af Risikas Services, herunder også en ret til at udskrive, kopiere og downloade disses indhold til eget brug i det omfang det ikke strider mod Risikas ophavsrettigheder.

9.4 I forhold til materiale uploadet af Kunden, og al Kundens data, giver Kunden Risika og dennes leverandører en global licens til at opfylde alle forpligtelser i Aftalen. Kunden garanterer, at det materiale som uploades, ikke krænker tredjeparters rettigheder og ikke indeholder materiale der kan være stødende eller i strid med gældende love og reguleringer.

10

Overdragelse af Aftalen

10.1 Risika har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter Aftalen til (i) et koncernselskab eller (ii) en tredjepart i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

10.2 Kunden har ikke ret til at overdrage Aftalen, i helhed eller i dele, til en tredjepart.

11

Ansvarsbegrænsning

11.1 Brugen af Risikas Services sker for Kundens egen risiko og på eget ansvar.

11.2 Selvom Risika bestræber sig på at sikre at Tjenestens oplysninger er nøjagtige, kan informationens nøjagtighed ikke garanteres.

11.3 Risika er ansvarlig efter dansk rets almindelige bestemmelser om erstatning i kontrakt med de begrænsninger, der følger af den nedenstående punkter.

11.4 Risika og dennes underleverandører, forhandlere og andre samarbejdspartnere er uden ansvar for Kundens indirekte tab og skader eller følgeskader, herunder tab af data, driftstab og driftsforstyrrelser, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen, herunder eksempelvis, hvis Risikas Services ikke er tilgængelige uanset årsag.

11.5 Risika er ikke ansvarlig for tredjepartsløsninger der er tilgængelige og/eller integreret i Risikas Services. Risika kan dermed ikke holdes til ansvar for nøjagtigheden, den fuldstændige kvalitet eller oplysningernes pålidelighed, ej heller resultaterne anskaffet gennem disse tredjepartsløsninger. På samme måde kan Risika ikke holdes til ansvar for tilgængeligheden og funktionalitetssikkerheden af tredjepartsløsninger, herunder potentielle skader og/eller tab som følge af tredjepartsløsninger.

11.6 Medmindre der er tale om fortsæt eller grov uagtsomhed, er Risikas totale ansvar begrænset til kundens samlede betaling i de seneste tolv (12) måneder før ansvaret opstår, dog minimum DKK 10.000.

11.7 Kunden er ansvarlig for, at Risikas Services ikke benyttes på en måde der kan skade Risikas navn, omdømme eller goodwill.

11.8 Kunden er forpligtet til at kompensere Risika for ethvert krav eller tab der opstår hos Risika som følge af produktansvar, tredjepartstab eller tredjepartsansvar, i det omfang at det skyldes Kundens brug af Risikas Services.

12

Ændringer i Standardvilkårene

12.1 Risika er berettiget til at ændre Standardvilkårene såfremt sådanne ændringer og/eller opdateringer afspejler sædvanlige bestemmelser i B2B-aftaler. Standardvilkårene er til hver en tid tilgængelige på Hjemmesiden. Risika tilstræber at give rimeligt varsel til Kunden ved væsentlige ændringer til Standardvilkårene, typisk en (1) måneds varsel. Ved ændringer, der måtte medføre en forringelse af Kundens vilkår i Aftalen, kræves en skriftlig accept fra Kunden. Kunden har efter modtagelse af underretning om væsentlige ændringer til Standardvilkårene, som måtte kræve Kundens accept ti (10) dage til at gøre indsigelse. En indsigelse, som ikke resulterer i en gensidig aftale betragtes som en opsigelse fra Risikas side. Gør Kunden hverken rettidig indsigelse eller accepterer ændringerne, vil fortsat brug af Risikas Services betragtes som accept efter udløbet af de 10 dage.

13

Tvister

13.1 Aftalen er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, som måtte udspringe af Aftalen, afgøres med Københavns Byret som værneting.